Referencie

Úspešné aktivity OZ PROFKREATIS:

1993
Spolupráca s Katedrou psychológie FFUK v Bratislave pri realizovaní pedagogicko-psychologického experimentu a pri overovaní koncepcie práce školského psychológa v humanistickej alternatívnej škole „ŠKOLA PRIATEĽSKÉHO PARTNERSTVA“ fungujúcej na princípoch humanistickej psychológie C. Rogersa.

od 1993
Vypracovávanie a realizovanie preventívnych a rozvíjajúcich programov pre žiakov základných škôl zameraných na rozvoj ich personálnej inteligencie, profesionálnej orientácie, komunikácie, riešenia konfliktov v školách, tolerancie proti násiliu a diskriminácii a overovanie ich efektívnosti v edukačnom procese. Jedným z programov na rozvoj tolerancie žiakov proti diskriminácii, rasizmu a antisemitizmu je program „Multikultúrne tolerantná škola“. Občianske združenie zároveň uskutočňuje prednáškovú činnosť pre učiteľov a školských psychológov pri zlepšovaní ich výchovných prístupov k žiakom a ich spolupráce s rodičmi žiakov.

od 1998
Zriadenie Súkromnej základnej školy, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava prednostne orientovanej na edukáciu detí s poruchami učenia a správania, ktorú Ministerstvo školstva Slovenskej republiky listom zo dňa 23.3.1998 č.62225/97-151 zaradilo do siete škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1.9.1998. Súkromná základná škola v spolupráci s občianskym združením doteraz vychovala cca 500 žiakov úspešne študujúcich na stredných a vysokých školách a v súčasnosti je pod záštitou Paneurópskej vysokej školy (bližšie pozri www.paneuroszs.sk).

2000
Pracovníci združenia boli pozvaní Úradom vlády SR na „Národnú konferenciu SR proti rasizmu“ za účasti prezidenta SR. OZ PROFKREATIS sa aktívne podieľalo na vypracovaní odborného materiálu pre Brusel s názvom „Vzdelávanie k tolerancii v duchu OSN pre vzdelávanie k ľudským právam„.

od 2000
Každoročná aktívna účasť pracovníkov združenia na národných a medzinárodných konferenciách venovaných otázkam ľudských a detských práv, tolerancie, násilia, diskriminácie, psychickému zdraviu a výchove mladej generácie.2000/2001
Úspešná realizácia grantovej úlohy Úradu vlády SR splnomocnenca pre rómsku menšinu s názvom „Profesionálna orientácia a voľba povolania žiakov ZŠ na národnostne a etnicky zmiešanom území„.

2001-2003
Participácia na overovaní pilotného projektu MŠ SR „SRDCE NA DLANI – rozvíjajúci program proti násiliu v školách“. Súčasný názov akreditovaného vzdelávania je DRUHÝ KROK.

2005
Organizácia 1. ružinovskej konferencie pod záštitou starostu MČ Bratislava – Ružinov s názvom „Spoločne proti násiliu za bránami škôl“ určenej učiteľom, psychológom a iným pracovníkom zaoberajúcich sa starostlivosťou o žiakov v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Ružinov, s Filozofickou fakultou UK v Bratislave a Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Vydanie zborníka z konferencie s rovnomenným názvom, ktorý vyšiel v rámci riešenia úlohy štátneho programu výskumu a vývoja č.912/2002 „Zvyšovanie úrovne socializácie rómskeho etnika prostredníctvom vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa„.

2006
Prednášková a výcviková činnosť členov občianskeho združenia na pozvanie riaditeľov základných a stredných škôl pre učiteľov v oblasti psychológie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov a študentov, prevencie sociálno-patologických javov v školách a možností ich riešenia. Najčastejšou témou prednášok bola „Agresia, násilie a šikanovanie v školách“.

2007
Zriadenie Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie – študijný odbor „sociálno-výchovný pracovník“ a „animátor voľného času“. Ministerstvo školstva SR ju zaradilo do siete škôl a školských zariadení s pôsobnosťou od 1.9.2007. V súčasnosti je pod záštitou Paneurópskej vysokej školy. Bližšie informácie nájdete na stránke paneuropasa.sk.

2007
Úspešné riešenie projektu Úradu vlády SR ako súčasti Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie s názvom „Multikultúrne tolerantná škola. Rozvoj tolerancie žiakov k migrantom v školskom vzdelávacom programe„. Vyústením realizácie projektu ÚV SR bola medzinárodná konferencia a zborník.

2007
Organizácia 2. ružinovskej konferencie pod záštitou starostu MČ Bratislava – Ružinov s názvom „Multikultúrne tolerantná škola, Rozvoj tolerancie žiakov k migrantom v školskom vzdelávacom programe“ určenej učiteľom, špeciálnym pedagógom a psychológom v spolupráci s Miestnym úradom Bratislava-Ružinov. Vydanie zborníka z konferencie s rovnakým názvom.

2008
Organizácia 7. medzinárodného konzorcia o Programe SECOND STEP a sociálno-emocionálnom učení v Nitre v spolupráci s Pedagogickou fakultou UKF v Nitre a s medzinárodnou organizáciou Committee for Children, Seattle, USA. Na medzinárodnom konzorciu sa zúčastnili partneri programu SECOND STEP zo štátov Európskej únie (Dánsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko, Nemecko, Litva), Japonska a USA. Účasť na konferencii prijal aj poradca ministra školstva SR Prof. Dr. Miron Zelina, CSc., riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Dr. Július Hauser a prorektorka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Prof. Dr. Eva Malá, CSc. OZ PROFKREATIS nadviazalo kontakty a spoluprácu pri realizovaní preventívneho programu rozvoja tolerancie proti násiliu v školách SECOND STEP (v slovenskej modifikácii DRUHÝ KROK) s predstaviteľmi programu z krajín Európskej únie.

2008
Organizácia 3. ružinovskej konferencie pod záštitou starostu MČ Bratislava – Ružinov opäť určenej školským psychológom a učiteľom, na ktorej sa ako lektori zúčastnili predstavitelia školských psychológov Európskej únie z organizácie NEPES (Network for European Psychologists in the Educational System) pre EFPA z Bruselu, ktorí hovorili o problémoch v školstve a psychologických službách škole v ich krajinách.

2009
Organizácia 4. ružinovskej medzinárodnej konferencie pod záštitou starostu MČ Bratislava – Ružinov v spolupráci s Asociáciou školskej psychológie SR a ČR a Úradom verejného zdravotníctva SR s názvom „Podpora a ochrana zdravia detí a detských práv v pomáhajúcich profesiách“.

2010
Organizácia 5. ružinovskej medzinárodnej konferencie pod záštitou starostu MČ Bratislava – Ružinov v spolupráci so Slovenskou komorou učiteľov a Asociáciou školskej psychológie SR a ČR s názvom „Podpora a ochrana zdravia učiteľov“.

od 2011
OZ PROFKREATIS organizuje akreditované vzdelávanie SRDCE NA DLANI pod názvom „Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách“. MŠ SR odporúča tento program ako učebnú pomôcku pre materské školy a pre 1. stupeň základných škôl. V súčasnosti však toto vzdelávanie nájdete pod názvom DRUHÝ KROK.

2011
OZ PROFKREATIS poskytol akreditované kontinuálne vzdelávanie SRDCE NA DLANI spolu s pridelením výchovno-vzdelávacej pomôcky – BOXu všetkým materským a základným školám v Bratislavskej mestskej časti Ružinov pod záštitou miestneho úradu Bratislava – Ružinov. V súčasnosti však toto vzdelávanie nájdete pod názvom DRUHÝ KROK.

od 2012
OZ PROFKREATIS organizuje rôzne neakreditované vzdelávacie výcviky, ktoré sú organizované pre firmy, učiteľov a výchovných poradcov, rodičov, ako aj pre jednotlivcov, a ktoré sú zamerané na rozvoj osobnosti, schopností a zručností najmä v oblasti kariérového rastu.
Ako napr.:
„Selfmanagement – efektívne hospodárenie s časom a sebariadenie.“
„Image maker – verejné vystupovanie.“
„Neprimerané správanie žiakov s dôrazom na ADHD.“

„Pedagogicko-psychologická diagnostika pre učiteľov resp. ako lepšie poznávať žiakov a triedy?“

2012

OZ PROFKREATIS pod záštitou Miestneho úradu Bratislava – Ružinov v spolupráci s Fakultou Psychológie Paneurópskej vysokej školy a so Slovenskou komorou učiteľov organizovali vedeckú konferenciu s názvom „Škola a prevencia nelátkových závislostí u detí a mladistvých.“

2012
OZ PROFKREATIS sa zapojil do grantu Magistrátu mesta Bratislava v rámci PPP a voľného času s úlohou „Aj keď si iný, si môj kamarát.“ V rámci voľnočasových aktivít v školskom prostredí aj mimo školy sa realizoval preventívny program tolerancie študentov odbornej strednej školy zameranej proti agresii, násiliu, intolerancie, rasovej a etnickej neznášanlivosti a na rozvíjanie kognitívnych, sociálnych a emocionálnych kompetencií študentov. Projekt splnil formulované ciele.

2013
OZ PROFKREATIS pod záštitou Miestneho úradu Bratislava – Ružinov, starostu Ing. Dušana Pekára, v spolupráci s fakultou psychológie Paneurópskej vysokej školy, ako aj Slovenskou komorou učiteľov, zorganizovali medzinárodnú konferenciu s názvom „Psychologické aspekty kvality školy“, ktorá sa konala na miestnom úrade Bratislava – Ružinov. Informácie o Ružinovskej konferencii v tlači nájdete v časopise „Prevencia“ č. 4/2013, ktorú vydáva Ústav informácií a prognóz školstva.