Program business plus

Program buduje potenciál a osobný rast samostatných riadiacich pracovníkov. Stavia na ich silných individualitách, aby sa na nich dalo spoľahnúť nielen v tímovej práci, ale aj pri samostatných rozhodovaniach.

Program BUSSINES PLUS je rozdelený do štyroch na seba nadväzujúcich modulov rozdelených do dvoch dní.

1. modul je zameraný na:
Rozvoj osobnej účinnosti:

 • analýza potenciálu osobnosti pracovníka a jeho osobného rozvoja – cez sebapoznanie
 • ako posilniť základný predpoklad úspechu – zdravé sebavedomie
 • ako si dávať ciele, typy a ako ich lepšie dosiahnuť
 • sebanaplnenie, sebaaktualizácia a radosť z práce
 • sebaskúsenostný tréning rozvoja vnútorných zdrojov pracovníka

2. modul je zameraný na:
Manažovanie podporujúce motiváciu pracovníka:

 • typológia manažérov a zamestnancov
 • manažérske zručnosti (v plánovaní, organizovaní a v motivovaní okolia)
 • osobnosť úspešného motivátora
 • efektívny štýl vedenia ľudí
 • motivácia, teória potrieb podľa Maslowa
 • pravidlá podmieňovania a odmeňovania
 • najúčinnejšie motivátory a satisfaktory pre rôzne skupiny
 • spôsoby motivácie prostredníctvom cieľov, zodpovednosti a náplne práce
 • vedenie rozhovoru a aktívne počúvanie

3. modul je zameraný na:
Rozvoj potenciálu tímu:

 • identifikovanie efektívnosti pri porovnaní s charakteristikami vysokovýkonných tímov
 • definícia tímu, charakteristické vlastnosti skupiny a tímu
 • tímová práca, faktory úspešnej tímovej práce
 • fázy tvorby tímu, rozvoj tímu, veľkosť tímu
 • tímové role
 • dôvody a riešenia neefektívnosti tímovej práce
 • riešenia konfliktov v tíme
 • prekonávanie prekážok spoločnou prácou tímu
 • rozvoj skupinovej dynamiky

4. modul je zameraný na:
Rozvoj schopností predaja:

 • ako identifikovať potreby zákazníka
 • ako získať dôveru klienta
 • tréning aktívneho počúvania
 • druhy námietok, ich zvládanie a využitie pre podporu predaja
 • nátlakové taktiky a obrana voči nim
 • tvorba a čítanie nákupných signálov pre uzavretie obchodu
 • cesty k dohode na princípoch uspokojenia oboch strán

Program trvá 2dni po 7 hodín a jeho cena je 270 €/osoba. Poplatok za potvrdenie o absolvovaní programu je 10 €/osoba.