Získavanie osobných a odborných spôsobilostí pre učiteľov, lektorov a pedagogických pracovníkov

Cieľom programu je rozvoj osobných a odborných spôsobilostí v rámci koncepcie celoživotného vzdelávania pedagogických a odborných pracovníkov všetkých typov škôl.

Program je zameraný na:

 • Teoretické poznatky z oblasti psychológie a pedagogiky:
  • rozvoj tvorivosti osobnosti žiaka a učiteľa
  • psychológia zdravia
  • diagnostika špecifických porúch učenia
  • násilie v školskom a mimoškolskom prostredí
  • formovanie mravnej osobnosti
  • integrácia postihnutých detí
  • výchova k manželstvu a rodičovstvu
  • vplyv masmediálnej komunikácie a reklamy na vývin osobnosti
 • Získanie sociálnych spôsobilostí v práci s deťmi a mládežou:
  • výcvik sociálno-psychologických spôsobilostí
  • výcvik zameraný na rozvoj tvorivosti
  • program podporujúci zdravie detí a mládeže
  • tréning zameraný na prácu s deťmi a mládežou so špecifickými poruchami učenia
  • tréning zameraný na prácu s deťmi a mládežou s poruchami správania
  • rozvoj prosociálneho správania
  • program rozvoja morálky osobnosti detí a mládeže
  • program práce s menšinovými komunitami
  • program prevencie drogovej závislosti
  • program zameraný na manažment triedy

Program trvá 2 dni – po 3 hodiny, resp. 1 deň – 6 hodín a jeho cena je 100 €/osoba.
V prípade záujmu o vydanie potvrdenia o absolvovaní programu je poplatok 10 €/osoba.