Prof. PhDr. Gajdošová Eva, PhD.

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Od roku 1981 pracovala na Katedre psychológie ako vysokoškolský učiteľ so zameraním na pedagogickú a školskú psychológiu (poruchy správania, špecifické a vývinové poruchy učenia, sociálna psychológia školy, sociálno-psychologický výcvik, teoretické a praktické otázky výchovno-preventívneho programu DRUHÝ KROK) a od roku 2012 pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Katedre psychológie na Paneurópskej vysokej škole.

Je spoluzakladateľka Asociácie školskej psychológie (AŠP) SR a ČR, ktorej bola v rokoch 1998 – 2000 predsedkyňou. Je členkou N.E.P.E.S. pri EFPA (European Federation of Psychological Association) so sídlom v Bruseli. Zúčastňovala sa na realizácii Humanistickej školy priateľského partnerstva, v ktorej výskumne overovala opodstatnenosť funkcie a pôsobenia školského psychológa priamo na školách a možnosti zavedenia humanistických prvkov do našich škôl. Je koordinátorkou vzdelávacieho programu, držiteľkou certifikátu trénera v preventívnom programe proti násiliu v školách SECOND STEP (v slovenskej modifikácií DRUHÝ KROK) získaného od Committee for Children, Seattle, USA v r. 2004.

Je štatutárnym zástupcom občianskeho združenia PROFKREATIS so sídlom v Ružovej doline 29 v Bratislave. Organizuje intervenčné programy pre žiakov a učiteľov (program riešenia konfliktov na školách, program k tolerancii a znižovaniu agresivity na školách, program emocionálnej a sociálnej inteligencie na školách). Venuje sa lektorskej činnosti pre manažérov a vedúcich pracovníkov Ministerstva zahraničných vecí, Ministerstva školstva, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v rámci Inštitútu verejnej správy.