Selfmanagement – efektívne hospodárenie s časom a sebariadenie

Program zameraný na účinné využívanie vlastného času.

Cieľom efektívneho hospodárenia s časom je:

 • odhaliť výkonové, časové, komunikačné a osobnostné rezervy
 • naučiť sa profitovať z analýzy a plánovania času
 • zlepšiť a zvládnuť organizáciu práce
 • skvalitniť profesionálnu komunikáciu v tíme
 • zdokonaliť a zefektívniť spôsob vedenia a účasti na poradách
 • naučiť sa regenerovať psychickú pracovnú spôsobilosť
 • naprojektovať rovnováhu osobného a pracovného života
 • účinne využívať svoj čas

Program sa zameriava na:

 • usporiadanie času, zásady plánovania času a sebariadenia
 • činitele narušujúce hospodárenie s časom
 • identifikáciu vlastných rušivých činiteľov a ich elimináciu
 • identifikácia hodnoty vlastného času a jeho efektívne využívanie
 • piliere života, ciele a priority
 • stanovenie a riadenie podľa cieľov
 • zosúladenie životných a pracovných priorít
 • interné hodiny, odhalenie vlastného biorytmu: času najvyššej a najnižšej výkonnosti
 • možnosti obmedzenia dôsledkov odkladania úloh
 • strata koncentrácie a jej znovunadobudnutie
 • organizácia pracovného dňa
 • písomné plánovanie, plánovacie systémy a ich využitie
 • pomocné techniky a ich účinnosť pri organizovaní času
 • Paretovo pravidlo
 • Eisenhowerov princíp
 • ABC – analýza
 • stres, jeho význam, ako vzniká a aké sú jeho dôsledky
 • typy stresových reakcií, schopnosť ich rozpoznať a predvídať
 • techniky zvládania stresu, krátke relaxačné techniky

Program trvá 2dni po 7 hodín a jeho cena je 270€/osoba.
Poplatok za potvrdenie o absolvovaní programu je 10€/osoba.