Uplatnenie psychológie v praxi manažéra

Program sa zameriava na proces spoznávania a učenia sa, ako iní ľudia uvažujú, ako pristupujú k životu a k svojmu bytiu, čo je nevyhnutný predpoklad pre kvalitnú a efektívnu poradenskú prácu.

Program je zameraný na:

 • zoznámenie účastníkov so základom pracovnej psychológie
 • zoznámenie účastníkov s prvkami psychológie potrebnými pre vybudovanie kvalitného tímu (firemná kultúra, prvky a typy firemných kultúr, vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre dobré medziľudské vzťahy)
 • profil efektívneho manažéra
 • identifikáciu základných rolí manažéra
 • typológiu manažérov a zamestnancov
 • manažérske zručnosti (v plánovaní, organizovaní a v motivovaní okolia)
 • osobnosť úspešného motivátora, ako motivovať zamestnancov k vyššiemu výkonu
 • motiváciu, teóriu potrieb podľa Maslowa
 • najúčinnejšie motivátory a satisfaktory pre rôzne skupiny, pravidlá podmieňovania a odmeňovania
 • prípravu účastníkov na kvalitnú spoluprácu v tíme
 • upevnenie jednoty vzťahov, tímového ducha a zodpovednosť za seba a voči druhým v tíme
 • zvýšenie zdravého sebavedomia účastníkov, ich sebaúctu a schopnosť presadiť sa pri tímovej spolupráci
 • vplyv konfliktov a stresu na pracovisku na výkon a efektivitu práce
 • efektívne využívanie neverbálnej komunikácie v práci manažéra
 • vedenie rozhovoru a aktívne počúvanie
 • cvičenia na sebapoznanie a sebarozvoj

Program trvá 2dni po 7 hodín a jeho cena je 270 €/osoba. Poplatok za potvrdenie o absolvovaní programu je 10 €/osoba.