Efektívne interpersonálne správanie a vzťahy na pracovisku

Program je rozdelený do piatich na seba nadväzujúcich modulov, ktoré je možné absolvovať samostatne, alebo spolu v troch dňoch.

1. modul
Osobnostný rozvoj, sebapoznávanie a poznávanie iných

Modul je zameraný na:

 • poznávanie seba samého, svojich čŕt osobnosti, kladné aj záporné osobnostné vlastnosti, postoje, hodnoty, motivácie, emócie, temperament a spôsoby reagovania v rôznych situáciách (bežných aj krízových)
 • poznávanie iných (ich osobnostné vlastnosti, postoje, hodnoty, motiváciu aj emócie)
 • sociálne vnímanie (najčastejšie chyby pri vnímaní iných: predsudky, stereotypy, osobná skúsenosť…), sociálna senzitivita
 • voľbu vhodného štýlu sociálnej interakcie a sociálnej komunikácie
 • dávanie a prijímanie pozitívnej a negatívnej spätnej väzby
 • konfrontovanie získaných poznatkov a komparácia obrazu o sebe s pohľadmi druhých
 • rozvíjanie zdravej sebadôvery a sebavedomia

2. modul
Komunikácia pri vedení ľudí

Modul je zameraný na:

 • základy a štruktúru sociálnej komunikácie, druhy a formy komunikácie medzi ľuďmi
 • verbálnu a neverbálnu komunikáciu v medziľudských vzťahoch, na pracovisku
 • bariéry v komunikácií
 • možnosti efektívnej komunikácie
 • rozvoj adekvátnych komunikačných zručností potrebných pre dobré interpersonálne vzťahy na pracovisku
 • konflikt a stres na pracovisku, vplyv na výkon a efektivitu práce
 • efektívne riešenie pracovných konfliktov
 • rozvoj správneho reagovania v krízových a záťažových situáciách na pracovisku
 • efektívne vedenie rozhovoru
 • techniky aktívneho počúvania
 • špecifické postupy v komunikácií s konfliktným klientom

3. modul
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a tolerancie v medziľudských vzťahoch na pracovisku

Modul je zameraný na:

 • rozvíjanie emocionálnych zručností potrebných v personálnej práci
 • identifikáciu svojich citov a citov ľudí okolo seba
 • uvedomenie si rozdielov medzi citmi a činmi
 • ovládanie svojich negatívnych emócií a impulzov
 • reagovanie vhodným spôsobom a prejavovanie svojich citov k iným ľuďom, zvlášť k ľuďom na pracovisku
 • vytváranie a rozvíjanie dobrých interpersonálnych vzťahov
 • pochopenie nebezpečenstva existencie stereotypov a predsudkov
 • správanie bez uplatnenia diskriminácie, násilia, predsudkov a stereotypov v jednaní s druhými ľuďmi
 • rozvíjanie tolerancie v medziľudských vzťahoch na pracovisku (akceptácia a tolerancia druhého človeka aj s odlišnými postojmi, názormi, životnými hodnotami, vedieť si priznať, že som sa mohol mýliť, a že moje stanovisko nemusí byť správne)
 • prejavovanie pozitívnych citov k iných ľuďom, zvlášť k ľuďom na pracovisku (pozitívne hodnotenie, dávanie pochvál, komplimentov a pozitívnych ocenení)
 • negatívne hodnotenie, dávanie konštruktívnej kritiky
 • adekvátne prijímanie kritiky
 • rozvíjanie emocionálnych zručností potrebných pri práci s ľuďmi

4. modul
Prevencia psychického mobbingu (šikanovania) na pracovisku a efektívne riešenie konfliktov

Modul je zameraný na:

 • formy násilia a agresivity na pracovisku
 • psychický mobbing, príčiny a dôsledky
 • typy mobbingu
 • typy mobberov a ich obetí
 • možnosti riešenia mobbingu a eliminácia negatívnych vplyvov na pracovisku
 • rozvoj väčšej tolerancie v interpersonálnych vzťahoch na pracovisku, správanie bez uplatnenia diskriminácie, predsudkov a stereotypov v jednaní s druhými ľuďmi
 • podporné hry na zlepšenie kvality tímu (tímovej kooperácie, kohézie…)
 • využitie skupinovej dynamiky na pracovisku
 • základné druhy a typy konfliktov s dôrazom na interpersonálne konflikty
 • základné typy správania sa v konfliktných situáciách
 • faktory ovplyvňujúce priebeh a riešenie konfliktov
 • spôsoby riešenia konfliktov
 • techniky adekvátneho riešenia konfliktov
 • pozitívna stránka konfliktov
 • neriešený konflikt
 • hry s tematikou riešenia konfliktov
 • spätná väzba

Program trvá:
Modul 1: 1 deň – 150 €/osoba
Modul 2: 1 deň – 150 €/osoba
Modul 3: 1 deň – 150 €/osoba
Modul 4: 1 deň – 150 €/osoba

Pri výbere dvoch modulov získate zľavu 10%.
Pri výbere troch modulov získate zľavu 15%.
Pri výbere všetkých štyroch modulov získate zľavu 20%.

Poplatok za potvrdenie o absolvovaní programu je 10 €/osoba.