Rozvoj emocionálnej inteligencie učiteľa

Cieľom programu je rozvoj osobnostných vlastností a zručností učiteľa vhodných v súkromnom živote, ako aj pre prácu v školskom prostredí.

Program je zameraný na:

 • poznávanie seba samého, svojich čŕt osobnosti, kladné aj záporné osobnostné vlastnosti, postoje, hodnoty, motiváciu, emócie, temperament a spôsoby reagovania v rôznych situáciách (bežných aj krízových)
 • identifikáciu svojich citov a citov ľudí okolo seba
 • empatiu ako najdôležitejšiu časť personálneho IQ
 • reagovanie vhodným spôsobom a prejavovanie svojich citov k iným ľuďom, zvlášť k deťom
 • ovládanie svojich negatívnych emócií a impulzov
 • správanie bez uplatnenia diskriminácie, predsudkov a stereotypov v jednaní s deťmi
 • rozvíjanie tolerancie a dobrých interpersonálnych vzťahov v školskom prostredí
 • komunikáciu – neverbálnu a verbálnu, možnosti jej optimalizácie
 • prejavovanie pozitívnych emócií k iným ľuďom, zvlášť k deťom (pozitívne hodnotenie, dávanie pochvál, komplimentov a pozitívnych ocenení)
 • efektívne riešenie konfliktov
 • rozvíjanie zručností a kompetencií potrebných pre úspech učiteľa:
  • prispôsobivosť, ochota spolupracovať, emocionálna stabilita, etické cítenie, vyjadrovacie schopnosti, uvážlivosť, objektivita, spoľahlivosť, nápaditosť, profesionálna úroveň

Program trvá 1 deň – 3 hodiny a jeho cena je 60 €/osoba.
V prípade záujmu o vydanie potvrdenia o absolvovaní programu je poplatok 10 €/osoba.