Osobnostný rozvoj a profesijná kariéra pre vysokoškolákov

Pracovníci OZ PROFKREATIS Vám svojimi vysoko odbornými konzultačnými, diagnostickými a poradenskými službami v oblasti profesijnej orientácie, rastu a rozvoja pomôžu zistiť vzťah medzi Vašimi osobnými predpokladmi a profesijnými perspektívami a šancami.

Záujemci získajú cenné informácie o sebe samých týkajúce sa:

  • svojho osobnostného potenciálu, silných, slabých stránok a rezerv
  • všeobecných schopností (inteligencie) a špeciálnych schopností (úrovne myslenia, riešenia problémov, rozhodovania, uvažovania, percepcie, pamäti, kritického pozorovania, vyjadrovania, osobného, psychického tempa práce a i.)
  • manažérskych schopností
  • schopností pracovať pod tlakom, znášať stres a zvládať záťažové situácie
  • nadväzovania sociálnych kontaktov a sociálnej komunikácie
  • tímovej práce a ochoty prispôsobiť sa
  • profesijných záujmov a ašpirácií
  • efektívnej motivácie a hodnôt

Po absolvovaní konzultácie a diagnostiky záujemci dostanú posudok obsahujúci osobnostný a profesijný profil a pravdepodobné správanie sa pri práci v profesii a v pracovnom prostredí. Aj takto si môžete overiť, či je Vaša súčasná voľba profesie správna, resp. rozšíriť si obraz o svojich možnostiach.

Cena za psychologické služby, vypracovanie písomného posudku a osobnostného profilu je 60€.