Obchodné rokovanie a vyjednávanie

Program zameraný na zlepšenie úrovne a výsledkov práce.

Program je zameraný na:

 • komunikačný model, zákonitosti verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • základy obchodného protokolu a vyjednávania
 • osobnosť, odhad klienta/partnera, typológia a výber efektívneho správania
 • profesionálny rozhovor podľa zásad obchodného protokolu s ohľadom na typológiu klienta/partnera
 • rozvoj osobnostných predpokladov v komunikácii s klientom/partnerom, zdokonalenie zručností v obchodnom styku
 • štruktúra obchodných stretnutí, etapy vyjednávania
 • stratégie, príprava, realizácia a vyhodnotenie obchodného rokovania
 • modifikovanie svojho správania pri riešení konfliktných situácií a vyjednávaní v prospech firmy
 • zvládanie rôznych typov problémových klientov/partnerov a situácií, námietok a nátlakových taktík
 • odhalenie nečistých praktík pri vyjednávaní a získanie schopnosti ich prekonávať
 • získanie zručnosti presvedčiť a získať druhých pre svoje plány a zámery
 • osvojenie si tradičných aj nekonvenčných vyjednávacích zručností (korektné asertívne správanie, presviedčanie, vedenie rozhovoru, aktívne počúvanie a kladenie otázok podľa fáz obchodného rokovania)
 • modelovanie situácií a videotréning s analýzou a spätnou väzbou
 • práca s vlastným napätím, sebaovládaním, možnosti psychohygieny

Program trvá 1 deň – 7 hodín. Jeho cena je 150 €/osoba. Poplatok za potvrdenie o absolvovaní
je 10 €/osoba.