O nás

OZ PROFKREATIS

Občianske združenie bolo založené v roku 1993 pod názvom Spoločnosť pre rozvoj priateľského partnerstva v školách a zaevidované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-9338-4. V roku 2005 bol názov spoločnosti zmenený na OZ PROFKREATIS, ktorý lepšie vystihuje aktivity, ktorými sa občianske združenie v súčasnosti zaoberá.

OZ PROFKREATIS poskytuje vzdelávacie, konzultačno-poradenské, posudzovacie, hodnotiace a stimulačné činnosti. Organizuje vedecké, odborné, kultúrne, spoločenské a vzdelávacie podujatia pre širokú verejnosť, firmy a organizácie v Slovenskej republike i v zahraničí.

Činnosť občianskeho združenia je zameraná na realizáciu programov zacielených na osobnostný rozvoj, personálnu inteligenciu, profesionálnu orientáciu, kariérny rast, komunikačné a prezentačné zručnosti, ako aj na boj proti nevhodnému sociálnemu správaniu na pracovisku a v školách. Zameriava sa na kariérové poradenstvo vo všetkých obdobiach ľudského života, od predškolských zariadení, cez obdobie školskej dochádzky, pokračuje programami profesijnej orientácie a kariérového rastu pre vysokoškolákov, pracuje s ľuďmi počas ich fungovania na trhu práce. Občianske združenie poskytuje okrem vzdelávania aj psychologické poradenstvo, špeciálno-pedagogické a školsko-psychologické služby, prevenciu, diagnostiku a konzultácie s rodičmi detí s poruchami učenia a správania.

Občianske združenie, je organizátorom akreditovaného vzdelávania DRUHÝ KROK pod názvom „Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách.“ pre materské a základné školy, školské kluby, domovy. Ponúka aj prednáškové a tréningové aktivity pre individuálnych záujemcov, firmy, pracovníkov škôl a školských zariadení, ako aj rodičov.