Image maker – verejné vystupovanie

Program zameraný na psychologické aspekty verejného vystupovania, ako získať podporu ľudí.

Program IMAGE MAKER je rozdelený do dvoch na seba nadväzujúcich blokov rozdelených do dvoch dní.

1. blok je zameraný na:
Dôležitosť neverbálnej komunikácie:

 • voľba a požívanie adekvátnych gest
 • voľba a používanie adekvátnej mimiky, očného kontaktu
 • posturológia – správny postoj tela
 • dôležitosť celkového výzoru a oblečenia
 • dôležitosť paralingvistiky v komunikácii:
  • vedieť vhodne modulovať svoj hlas
  • uvedomovať si vlastné negatívne rečové prejavy

Dôležitosť verbálnej komunikácie:

 • predstavenie sa ľuďom, resp. skupinám, ktorých podporu treba získať (napr. manažérov, obchodných partnerov, spotrebiteľov a i.)
 • rozvoj kľúčových komunikačných schopností
 • úspešná interpersonálna komunikácia
 • komunikačné bariéry a nástroje ich riešenia
 • aktívne počúvanie
 • poskytnutie spätnej väzby a konštruktívna kritika

Budovanie image v iných typoch komunikácie:

 • profesionálne telefonovanie:
  • príprava na telefonovanie
  • cieľ a spôsob rozhovoru
  • najčastejšie chyby pri telefonovaní
  • spôsob vyjednávania pri telefonickom rozhovore
 • profesionálna komunikácia e-mailom:
  • pravidlá a odporúčania pri písaní e-mailov
  • ako napísať účelový e-mail
  • najčastejšie chyby pri písaní správ

2. blok je zameraný na:
Verejný prejav:

 • typy prejavov (informačný, presvedčovací, improvizovaný)
 • cieľová skupina (štýly spracovávania informácií)
 • príprava verejného prejavu (výstižná formulácia myšlienok, organizovanie prejavu – kroky, postupy, taktiky upútania ľudí)
 • nácvik prezentácie pred skupinou (ako zaujať a udržať pozornosť, ako si poradiť s každou otázkou)
 • využitie skupinovej dynamiky pri prezentácii (ako podnietiť k aktivite)

Vystúpenie pred skupinou:

 • formálny a neformálny rozhovor s rôznymi skupinami zameraný na efektívnu sebaprezentáciu
 • vystúpenie pred skupinou za použitia kamery a iných audiovizuálnych prostriedkov, následná analýza prejavov vystupovania a správania, ich korekcia

Program trvá 2dni po 7 hodín a jeho cena je 270 €/osoba. Poplatok za potvrdenie o absolvovaní programu je 10 €/osoba.