Test kognitívneho vývinu, resp. ako zistiť úroveň poznávacieho vývinu žiakov?

Cieľom programu je získanie poznatkov o kognitívnych procesoch žiaka a zručností pre prácu s testom Children´s problem solving (CHIPS).

Program je zameraný na:

  • charakteristiku kognitívneho procesu, stupienkový vývin poznania (schopnosť vnímania, predstavivosti, usudzovania, logickej analýzy a riešenia problémov
  • tréning učiteľov v teste kognitívneho vývinu žiakov
  • diagnostika kognitívneho vývinu žiakov v triede
  • zvolenie vhodnej metódy, formy a prostriedkov pri práci s jednotlivými deťmi

V cene za vzdelávanie je zahrnuté:

  • učebné materiály
  • pomôcky na orientačnú diagnostiku žiakov
  • preskúšanie

Program trvá 1 deň – 3 hodiny a jeho cena je 80 €/osoba.
V prípade záujmu o vydanie potvrdenia o absolvovaní programu je poplatok 10 €/osoba.