Neprimerané správanie žiakov s dôrazom na ADHD.

Cieľom programu je orientácia v prevencii, konzultácii, diagnostike a náprave porúch žiakov v správaní s dôrazom na ADHD.

Program je zameraný na:

 • Teoretické poznatky v oblasti problémového správania žiakov:
  • hyperaktivita, nesústredenosť, impulzívnosť, emočná instabilita
  • nedisciplinovanosť, vzdorovitosť, klamanie, negativizmus
  • agresia, šikanovanie
  • záškoláctvo
  • vplyv rodiny na nárast nevhodného správania žiakov
  • vplyv školy na nárast nevhodného správania žiakov
  • osvojenie si informácií o preventívnych, identifikačno-diagnostických, konzultačno-poradenských a nápravných aktivitách
 • Získanie zručností v práci s neprimerane sa správajúcimi deťmi s ADHD:
  • metódy poznávania žiakov s ADHD
  • metodické pokyny a cvičenia pre úspešnosť práce s deťmi s ADHD
  • intervencie pri neposlúchaní žiakov podľa R. Dreikursa
  • integrácia žiakov s ADHD
  • stratégie riešenia problematiky

Program trvá 1deň – 3 hodiny a jeho cena je 60 €/osoba.
V prípade záujmu o vydanie potvrdenia o absolvovaní programu je poplatok 10 €/osoba.