Úspešná sebaprezentácia

Cieľom programu je pripraviť účastníka na kvalitnú a účelnú sebaprezentáciu.

Program je zameraný na:

Komunikáciu:

 • základy a štruktúru sociálnej komunikácie, druhy a formy komunikácie medzi ľuďmi
 • verbálnu a neverbálnu komunikáciu
 • bariéry v komunikácií
 • možnosti efektívnej komunikácie, efektívne vedenie rozhovoru
 • rozvoj adekvátnych komunikačných zručností potrebných pre dobré interpersonálne vzťahy
 • konflikt a stres, vplyv na výkon a efektivitu práce
 • efektívne riešenie konfliktov
 • rozvoj správneho reagovania v krízových a záťažových situáciách
 • techniky aktívneho počúvania

Verejný prejav:

 • typy prejavov (informačný, presvedčovací, improvizovaný)
 • cieľovú skupinu – identifikácia poslucháčov, definovanie publika, štýly spracovávania informácií
 • prípravu verejného prejavu (výstižná formulácia myšlienok, organizovanie prejavu – kroky, postupy, taktiky upútania ľudí, sumarizácia a zosilnenie účinku)
 • využitie skupinovej dynamiky pri prezentácii (ako podnietiť k aktivite)
 • nácvik prezentácie pred skupinou (ako zaujať a udržať pozornosť, ako si poradiť s každou otázkou)
 • vystúpenie pred skupinou za použitia kamery a iných audiovizuálnych prostriedkov, následná analýza prejavov vystupovania a správania, ich korekcia

Program trvá 2 dni po 7 hodín a jeho cena je 270 €/osoba. Poplatok za potvrdenie o absolvovaní programu je 10 €/osoba.